Aanmelden

Aandachtspunt aanmeldingsformulier

  • Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden ingevuld.
  • Om leerlingen de ruimte te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, hebben we op het Roelof van Echten College ook gemengde brugklassen. Leerlingen in een gemengde brugklas stromen na klas 1 of 2 over het algemeen door naar een homogene leerlijn. Op het VMBO zijn er ook in hogere leerjaren – naast een homogene VMBO-BB-klas - gemengde klassen. Pas in het examenjaar wordt bepaald in welke leerweg zij examen doen. Voor vmbo T kan dat zijn in de Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg (GL/TL). Voor vmbo P kan dat zijn in de Kaderberoepsgerichte Leerweg en Basisberoepsgerichte Leerweg (BB/KB). Ook kunnen leerlingen ervoor kiezen om een aantal vakken op een hoger niveau af te sluiten.
  • Voor leerlingen die vanaf leerjaar 2 instromen of overstappen van leerlijn (zij-instroom) geldt een aangepaste procedure. Klik hier voor meer informatie over de zij-instroom.

De procedure

Iedere leerling die de basisschool heeft doorlopen meldt zich aan bij een school voor Voortgezet Onderwijs. Zo is dat in de regio Meppel-Steenwijk-Hoogeveen afgesproken. Ook wanneer er een voorkeur is voor speciaal onderwijs, dan moet u dit op het aanmeldingsformulier (zie downloads hieronder) van onze school vermelden. De arrangeercommissie met deskundigen uit onze school en het speciaal onderwijs bekijken welk traject het best bij kinderen met speciale behoeftes past. Dit geldt voor voortgezet speciaal onderwijs, LWOO en PRO en combinatietrajecten.

De toelating tot een leerlijn van het Roelof van Echten College wordt bepaald door het advies van de basisschool. Het advies is gebaseerd op de verwachting dat een leerlijn haalbaar is. Als de basisschool verwacht dat de leerling een reële kans heeft dat een hogere leerlijn mogelijk is, dan blijkt dat uit een gemengd advies. Bij een gemengd advies biedt het Roelof van Echten College ook onderwijs aan op het hoogste niveau.

Na overleg met de leerkracht van groep 8 melden ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Het aanmeldingsformulier wordt verstrekt via de basisschool of via een van de scholen voor voortgezet onderwijs. De basisschool stuurt het formulier vervolgens op naar de school voor voortgezet onderwijs. Bij het aanmeldingsformulier voegt de basisschool het onderwijskundig rapport samen met de aanmeldingswijzer – waarin de testgegevens van groep 6 tot en met 8 zijn opgenomen.

In de loop van het achtste leerjaar op de basisschool worden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte getest. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor ouders/verzorgers. De basisscholen en de ouders/verzorgers ontvangen de uitslag hiervan zo spoedig mogelijk. Aanmeldingen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ontvangen wij graag voor 1 oktober.

Voor 1 mei worden de ouders/verzorgers en de basisscholen op de hoogte gesteld van de toelating. Indien ouders/verzorgers het oneens zijn met de beslissing van de toelatingscommissie bestaat de mogelijkheid om schriftelijk in beroep te gaan.


Downloads rondom aanmelding

Aanmeldformulier 2017-2018.pdf

Procedure aanmelding PO-VO.pdf

Digitale aanmeldwijzer met OKR_schooljaar 2017-2018.xlsx

Procedure extra ondersteuning SWV.pdf

 

LWOO en praktijkonderwijs

Vernieuwde aanmeldingsprocedure.pdf

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.pdf

Overzicht van de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.pdf

Toelichting vormen van PrO en leerwegondersteunend onderwijs Roelof van Echten College.pdf