Medezeggenschapsraad (MR)

Volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs, is iedere school verplicht tot het instellen van een Medezeggenschapsraad (MR). Zo ook het Roelof van Echten College.

Het doel van de medezeggenschapsraad is het goed functioneren van de school bevorderen door het stimuleren van overleg tussen de diverse geledingen binnen de school en het bevoegd gezag.
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: één voor het personeel en één voor de ouders en leerlingen. Overleg tussen de “oudergeleding” van de MR en de overige ouders is belangrijk, omdat bij meningspeilingen en beslissingen binnen de MR-vergaderingen de oudervertegenwoordiging een duidelijke stem wil laten horen. Ouders kunnen hun mening en/of opmerkingen kenbaar maken aan hun vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad.

Wat doen we?


De Medezeggenschapsraad van het Roelof van Echten College is een schoolbrede raad waarin personeel, leerlingen ouders en alle sectoren zijn vertegenwoordigd.
Elke school moet eigen onderwijs- personeels- en formatiebeleid maken. Dit moet voldoen aan wettelijke eisen en passen bij CAO-afspraken die met de onderwijsbonden zijn gemaakt. Al het voorgenomen beleid moet ter instemming of advies aan de MR worden voorgelegd. MR-leden hebben zitting in de raad zonder last of ruggespraak, ze hebben de plicht vertrouwelijke zaken vertrouwelijk te behandelen en ze hebben het recht advies in te winnen waar ze dat nodig achten.


Klachten?

Als u als leerling, ouder of personeelslid klachten hebt over zaken die de school betreffen, dan kan het zinvol zijn de MR daarvan op de hoogte te stellen, omdat het ons helpt een beeld te vormen over hoe het schoolbeleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Het is echter niet onze taak of bevoegdheid ons met incidentele gebeurtenissen bezig te houden. Voor de oplossing van uw probleem of daadwerkelijke behandeling van uw klacht zult u zich in de meeste gevallen moeten wenden tot de betreffende afdelingsleider of de directie van de school.

Contact


Wilt u meer informatie, heeft u suggesties voor de agenda of heeft u andere vragen aan de MR? Dan kunt u zich richten tot:

De MR van het Roelof van Echten College

t.a.v. dhr. O. Linde
Sportveldenweg 20
Postbus 2152

7900 BD Hoogeveen

Of per email: mr@rvec.nl