Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op (voorbereiding en uitvoering van) het beleid en bestuur van de directeur/bestuurder van het Roelof van Echten College en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de bestuurder met raad en (waar nodig) met daad ter zijde. Eén lid van de Raad is benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.

Informatie

De Raad van Toezicht werd door de directeur/bestuurder periodiek geïnformeerd over de gang van zaken in de school en bestuurlijke aangelegenheden door middel van voortgangsrapportages, kwartaalrapportages, besluitenlijsten, memo’s, presentaties en mondelinge en schriftelijke mededelingen van de directeur/bestuurder. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad eenmaal per zes weken een gesprek met de bestuurder over de samenstelling van de agenda voor de Raad en het doornemen van de algemene gang van zaken betreffende het besturen van de organisatie. 

Onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in de Raad van Toezicht zonder last en ruggespraak. 

Samenstelling

De samenstelling Raad van Toezicht per 1-1-2017:

De heer J.J. Mastwijk, voorzitter
Mevrouw A. van Arragon, lid
Mevrouw A.H. Nijsingh, lid 
De heer K. de Groot, lid
Mevrouw M.A. van Zadelhoff, lid