Missie & visie

Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dat wil het Roelof van Echten College bereiken. Handelend vanuit de Bron van de christelijke traditie vinden wij het belangrijk dat een kind volledig tot zijn recht komt op onze school. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede overgang van het basisonderwijs naar onze school. En van onze school naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Hoe wij dat aanpakken? Ten eerste is er voor ieder kind passend onderwijs dat aansluit bij zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast bieden we verschillende trajecten aan, die de overgang naar het vervolgonderwijs gemakkelijker maken. Om dit te bereiken werken wij samen met het basisonderwijs, speciaal onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. En bieden wij onze medewerkers een professionele omgeving waarin ook zij kunnen leren en groeien. Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Ouders, medewerkers en samenwerkingspartners mogen onze organisatie aanspreken op deze verantwoordelijkheid!

Onze identiteit

Het Roelof van Echten College wil een christelijke school zijn. Vanuit onze christelijke identiteit willen we een school zijn die zich kenmerkt door toekomstverwachtingen en vertrouwen dat het zinvol is, blijvend te investeren in de leerling en de eigen professionaliteit. De school wil met leerlingen spreken over levensvragen en met hen samen vorm geven aan vieringen. Verder zien wij het als onze taak de leerlingen te vormen tot mensen die vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar, in het leven en in de toekomst.

Onze visie

Het Roelof van Echten College wil een school zijn die passend onderwijs biedt voor ieder kind. Of het kind nu meer intellectuele uitdaging nodig heeft of juist extra begeleiding op inhoudelijk of sociaal-emotioneel gebied. Het Roelof van Echten College wil dat een kind zo goed mogelijk terechtkomt. Dat het moeiteloos doorstroomt naar het vervolgonderwijs. Of een passende baan vindt die aansluit bij zijn of haar capaciteiten en interesses. Maar ook dat een kind een diploma haalt waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft en dat het een volwaardige deelnemer wordt van onze maatschappij.

Het Roelof van Echten College wil te boek staan als een zeer goede school. Niet alleen bij ouders en leerlingen. Wij vinden het even zo belangrijk dat onze werknemers het Roelof van Echten College beoordelen als een goede werkgever. Een werkgever door wie zij worden gehoord, die hen de mogelijkheid biedt zich breder te ontwikkelen en die hen uitdaagt vernieuwend bezig te zijn. Bovenstaande visie vraagt van het management en van de medewerkers van onze school ondernemend en professioneel gedrag.

Onze strategie

Het Roelof van Echten College is ONDERNEMEND
Wij nemen onze maatschappelijke opdracht serieus. Daarom luisteren wij naar de behoeften van ouders en leerlingen, van de aanleverende basisscholen en van onze ‘afnemers’: het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Zodat wij in ons onderwijsaanbod hier alert op kunnen reageren. Vanuit deze ondernemersvisie handelen wij proactief door het initiatief naar ons toe te trekken en samenwerking te zoeken met basisonderwijs, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

Het Roelof van Echten College is PROFESSIONEEL
Wij willen kinderen de mogelijkheid geven over te stappen van de ene naar de andere leerlijn, ze uitdagen om hogerop te komen en hen in staat stellen zich te oriënteren op vervolgopleidingen en de beroepspraktijk. Hiertoe moeten wij onze samenwerkingspartners beter leren kennen. En door samenwerking de expertise in huis halen om ieder kind op intellectueel en op sociaal-emotioneel vlak te laten groeien. Onze medewerkers willen wij stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken met bijscholing, uitwisselingsprogramma’s en door meer verantwoordelijkheden bij hen neer te leggen.