Expertisecentrum

Het Roelof van Echten College heeft een Expertisecentrum dat bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek, advisering en begeleiding.

Het team bestaat uit:

  •     Clemens Prinssen – Orthopedagoog en teamleider;
  •     Wilma Koeslag - psycholoog;
  •     Manon Fellinga – psycholoog;
  •     Alice Mol – psychologisch assistent;
  •     Judith Mager en Viola Rump – Schoolmaatschappelijk werker

Doel van het Expertisecentrum is om leerlingen met uiteenlopende problemen de helpende hand te bieden. Het team stelt alles in het werk om elke leerling het onderwijs te bieden dat bij hem of haar past. Indien nodig worden leerlingen, docenten en ouders bij verschillende problemen ondersteund. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan remedial teaching, faalangstreductietraining, sociale weerbaarheidstraining en individuele begeleiding.

Zorgteam

Op alle locaties heeft het Roelof van Echten College een zogeheten ‘Zorgteam’. Dit team bestaat naast de mentor en de zorgcoördinator uit een psycholoog of orthopedagoog van het Expertisecentrum. Eventuele zorgvragen die mentoren hebben bij de begeleiding van hun leerlingen worden in het zorgteam besproken. De deskundigen van het Expertisecentrum helpen bij het verhelderen van eventuele problemen, het uitvoeren van onderzoek, het begeleiden van leerlingen of docenten, het informeren van ouders en het meedenken over mogelijke oplossingen.

In het geval van leerlingenzorg kan het Expertisecentrum ondersteuning bieden op het gebied van toelating, intelligentie, gedragsproblemen, sociale vaardigheden, emotioneel functioneren, leerachterstanden, dyslexie of advisering bij beroeps- of profielkeuze. Andere diensten waar scholen of locaties gebruik van kunnen maken, zijn een vast spreekuur door de psycholoog of orthopedagoog, telefonische consultatie, ambulante begeleiding van leerlingen, het organiseren van SoVa- en faalangstreductietrainingen, het coachen van leerkrachten, VIB-S (video interactie begeleiding in school), en het geven van voorlichtingen of themapresentaties alsmede het verzorgen van korte cursussen of trainingen voor docenten.

Psycholoog en Orthopedagoog

De psycholoog/orthopedagoog is verantwoordelijk voor psychodiagnostisch onderzoek, advisering en begeleiding van leerlingen en ouders. Dit betekent dat de school zelf de expertise in huis heeft om onderzoek te verrichten bij leerlingen met ontwikkelings- en leerproblemen. De psycholoog/orthopedagoog kan een diagnose stellen en leerlingen en ouders voorzien van advies en de juiste begeleiding geven, binnen en buiten de school. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de psycholoog/orthopedagoog docenten en management bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen en organiseert voorlichtingen en trainingen. Verder ondersteunt de psycholoog/orthopedagoog de zorgcoördinatoren, remedial teachers, decanen, counselors en leerlingbegeleiders.
Op deze manier wordt alles in het werk gesteld om de leerlingen van het Roelof van Echten College de juiste zorg en begeleiding te bieden, zodat zij een succesvolle leerloopbaan kunnen genieten. Onderwijs op maat voor iedere leerling.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerlingen of ouders en ondersteunt ouders in problematische opvoedingssituaties. De schoolmaatschappelijk werker voert kortdurende hulpverleningstrajecten uit om eventuele (probleem) leerlingen en hun ouders te helpen. Indien nodig wordt contact gelegd met externe hulpverleningsinstanties.

Psychologisch assistent

De psychologisch assistent is belast met het afnemen en/of het doen van onderzoeken bij leerlingen. Verder verricht de psychologisch assistent administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor de psycholoog/orthopedagoog. De psychologisch assistent werkt altijd onder eindverantwoording van de psycholoog/orthopedagoog.

Expertisecentrum breed inzetbaar

Het Expertisecentrum is bedoeld voor dienstverlening op het terrein van onderwijs, begeleiding en zorg. Dat betekent dat zij zich bezighoudt met zowel de individuele leerlingen, als met de beleidsontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Het Expertisecentrum ondersteunt en helpt zorgbeleid ontwikkelen binnen de eigen school of locatie op gebieden als bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, ADHD, PDD-NOS, huiswerk en leerlingenzorg. Daarnaast wordt men ook ingezet op andere scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel en Steenwijk, die binnen het samenwerkingsverband voor christelijk voortgezet onderwijs in Zuid-West Drenthe vallen. Op deze manier maken ook deze scholen gebruik van onze expertise.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Expertisecentrum of hebt u vragen over een van de onderwerpen of diensten die het team aanbiedt? Bel (0528) 358 658 en vraag naar dhr. Clemens Prinssen.